Những người năng động có phù hợp với ngành Dược không?

Những người năng động có phù hợp với ngành Dược không. Ngành Dược trong suy nghĩ của nhiều người là một “công việc nhàn lương cao”, cũng giống như tất cả các ngành khác, Ngành Dược cũng là một ngành rất năng động. Thực tế đã cho thấy với những người năng động có khá Đọc thm »